Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.10.2010 06:02 - Протокол ОС 29.09.2010
Автор: poligona5 Категория: Новини   
Прочетен: 10125 Коментари: 0 Гласове:
0 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

 

Днес, 29.09.2010 г., в 19.00 часа, в гр. София 1784, кв. “Полигона”, бл. 5, вх. 2, се проведе общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти във входа.

Председател на събранието:

Събранието се председателства от Розалия Борисова Пасева, управител.

Присъстващи:

На събранието присъстват лично или чрез пълномощник собственици на 27 апартаментa във входа, които са собственици на 83.96 % идеални части от общите части на входа, съгласно списък на присъстващите, съставляващ Приложение № 1 към настоящия протокол.

Кворум:

Председателят констатира, че е налице изискуемият от Закона за управление на етажната собственост кворум от 67 % идеални части от общите части на входа, поради което събранието е легитимно и може да се проведе.

Протоколчик:

Председателят предложи на собствениците за протоколчик да бъде избрана Мария Вескова Чолакова, собственик на ап. 60.

Общото събрание гласува предложеното решение по следния начин:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, за протоколчик беше избран Мария Вескова Чолакова, собственик на ап. 60.

Дневен ред:

Председателят предложи събранието да се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

I.                    Избор на нов управител, управителен съвет, контрольор и касиер. Определяне на мандата и възнаграждението на управителя, управителния съвет, контрольора и касиера.

II.                 Приемане на решение за овластяване на частен домоуправител.

III.               Приемане на решение за откриване на книга на собствениците.

IV.              Приемане на решение за вписване на етажната собственост в регистъра на сградите в режим на етажна собственост, воден от Столична община, район “Младост” съгласно изискванията на ЗУЕС.

V.                 Приемане на правилник за вътрешния ред във входа.

VI.              Приемане на решение за създаване на фонд “Ремонт и обновяване”.

VII.            Приемане на решение за начина, по който ще се определя размерът на паричните вноски за разходи за управление и поддръжка на общите части.

VIII.         Приемане на решение за смяна на дружеството, което да извършва техническа поддръжка на асансьора.

IX.              Приемане на решение за извършване на ремонт на покрив, смяна на входна врата, подмяна на вертикални щрангове и ремонт на асансьор по предписания на технически инспектор.

X.                 Отдаване под наем на общо помещение към входа.

XI.              Приемане на решение за създаване на електронен форум на етажната собственост.

 

Общото събрание пристъпи към обсъждане и гласуване на точките от дневния ред:

 

По точка I от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласуват следните решения:

1.       Общото събрание на собствениците избира Управителен съвет в състав от трима члена, както следва:

-                     Валентина Димитрова, ап. 55;

-                     Константин Ватахов, ап. 57; и

-                     Министерството на Отбраната, чрез свой упълномощен представител от Главна Дирекция “Инфраструктура на Отбраната”.

2.         Общото събрание на собствениците избира за председател на Управителния съвет Валентина Димитрова, ап. 55.

3.         Мандатът на членовете на Управителния съвет е 2 години. За изпълнение на задълженията си членовете на Управителния съвет няма да получават възнаграждение.

4.         Общото събрание на собствениците избира Розалия Пасева, ап. 59, за касиер, който да привежда в изпълнение решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Общото събрание избира следните лица, които да оказват съдействие на касиера като събират дължимите от собствениците суми на съответния етаж:

-          Наемателят на ап. 36, който ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 1-ви;

-          Иван Гецов, ап. 40, който ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 2-ри;

-          Иван Иванов, ап. 44, който ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 3-ти;

-          Йосиф Франчешков, ап. 47, който ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 4-ти;

-          Илия Илиев, ап. 49, който ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 5-ти;

-          Николай Богданов, ап. 54, който ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 6-ти;

-          Розалия Пасева, ап. 59, която ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 7-ми;

-          Георги Господинов, ап. 63, който ще отговаря за събирането на дължимите суми на етаж 8-ми.

5.         Мандатът на касиера е 2 години. За изпълнение на задълженията си касиерът ще получава месечно възнаграждение в размер на 1 лев на апартамент.

6.         Общото събрание на собствениците избира за контрольор Георги Добрев Господинов, ап. 63.

7.         Мандатът на контрольора е 2 години. За изпълнение на задълженията си контрольорът няма да получава възнаграждение.”

Общото събрание гласува всички решения от № 1 до № 7 по точка I от дневния ред, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решенията от № 1 до № 7 по т. I от дневния ред бяха приети с мнозинство от 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По точка II от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание решава да назначи частен домоуправител, на който да се заплаща месечно възнаграждение. Възнаграждението на частния домоуправител ще се разпредели поравно между собствениците.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Собственици на апартаменти № 61, 39 и 63, представляващи 10.56 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Всички останали присъстващи, представляващи 73.40 % идеални части от общите части на входа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. II от дневния ред не беше прието.

 

По т. III от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците решава да се открие книга на собствениците, която да се води от Розалия Пасева, ап. 59, заедно с помощник-касиерите.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. III от дневния ред беше прието с мнозинство от 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По т. IV от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците решава да впише етажната собственост в регистъра на сградите в режим на етажна собственост, воден от Столична община, район “Младост” съгласно изискванията на ЗУЕС, като възлага на председателя на Управителния съвет да извърши всички правни и фактически действия, необходими за регистрацията.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. IV от дневния ред беше прието с 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По т. V от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците приема Правилник за вътрешния ред на етажната собственост във входа, който съставлява Приложение № 2 към и неразделна част от този протокол.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. V от дневния ред беше прието с 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По т. VI от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците решава да се създаде фонд “Ремонт и обновяване”, средствата в който да се набират от вноски от собствениците в размер, определен с конкретни решения на общото събрание. Средствата във фонда се набират в разплащателна сметка, която ще бъде открита в „Инвестбанк” АД на името на председателя на Управителния съвет. Право да се разпорежда със средствата по разплащателната сметка ще има както председателят на Управителния съвет, така и касиерът, самостоятелно, съгласно прието решение на общото събрание за разходването на средствата по сметката.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. VI от дневния ред беше прието с 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По т. VII от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците решава разходите за управление и поддръжка на общите части, с изключение на възнаграждението на касиера, да се разпределят поравно между всички живущи във входа. Събирането им се възлага на председателя на Управителния съвет и на касиера. Общото събрание определя разноски в следните размери:

-          1 лев на апартамент месечно възнаграждение за касиера;

-          40 лева месечна такса за почистване, която ще се разпределя поравно между всички живущи;

-          48 лева месечна абонаментна такса за техническо обслужване на асансьор, която ще се разпределя поравно между всички живущи;

-          Останалите разноски – за електроенергия и пр. ще се разпределят поравно между всички живущи съгласно сметките за потребените количества.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. VII от дневния ред беше прието с мнозинство от 83.96 % идеални части от общите части на входа.

По т. VIII от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците решава техническата поддръжка на асансьора във входа да се извършва от фирма “Борвас” ООД срещу месечно възнаграждение в размер на 48 лв. с ДДС.  Възлага на председателя на Управителния съвет да сключи с “Борвас” ООД договор за абонаментна поддръжка. Възнаграждението на “Борвас” ООД ще се разпределя поравно и заплаща от всички живущи във входа. Разходите за поддръжка на асансьора ще се събират от касиера и помощник касиерите ежемесечно.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. VIII от дневния ред беше прието с мнозинство от 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По т. IX от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласуват следните решения:

„1.       Общото събрание на собствениците решава да се извършат следните ремонти:

1.1       да се подмени входната врата;

1.2       да се подменят вертикалните щрангове;

1.3       да се извърши ремонт на покрива на входа.

2.         Общото събрание овластява Управителния съвет да избере фирми, които да извършат съответния ремонт и овластява председателя на Управителния съвет да сключи договори с тях, като за всеки един ремонт фирмата изпълнител трябва да бъде избрана от УС измежду минимум 3(три) фирми, подали оферта за съответният ремонт.

3.         Размерът на вноската, която всеки собственик трябва да направи за всички изброени в точка 1 ремонти е 350 лв. Вноската следва да се внесе във фонд “Ремонт и обновяване” в срок от 7 месеца считано от 01.10.2010 г., на 7 равни месечни вноски от 50 лева всяка.

4.         Ремонтните дейности ще бъдат предприемани и извършвани по реда, в който са изброени в точка 1 по-горе.

5.         В периода 01-31.03.2011 г. на база взетите решения за ремонтни разходи и извършени ремонти ще се преизчислят дължимите суми за всеки апартамент по отделно, както следва:

-          входната врата – сумата за подмяна се разделя на броя на собствениците;

-          вертикалните щрангове  – сумата за подмяна се разделя на броя на собствениците. При подменени от собствениците щрангове и потвърждение от фирмата изпълнител, че подменените вече щрангове отговарят на цялостното изпълнение на проекта, собствениците на тези апартаменти не дължат сумите за този ремонт.

-          ремонт на покрива на входа – сумата за подмяна се разпределя между собствениците съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на входа.

Всеки собственик ще получи калкулация за направените ремонти до момента, както  за предстоящите такива, с точен разчет какво дължи, какво е платил и какъв е остатъкът който трябва да се доплати/върне от касиера.”

Общото събрание гласува решения от № 1 до № 5 включително от точка IX на дневния ред, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решения от № 1 до № 5 включително от точка IX на дневния ред, бяха приети с мнозинство от 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласуват и следните допълнителни решения от т. IX от дневния ред:

„6.1     Общото събрание на собствениците решава да се извърши ремонт на асансьор по предписания на технически инспектор на стойност 100 лв. Ремонтът да се извърши от “Борвас” ООД.

6.2       Като част от ремонта на асансьора общото събрание на собствениците решава да се направи и метална врата на асансьорното помещение към покрива на стойност 80 лв. Ремонтът да се извърши от Петър Влахов.

Сумата за ремонт на асансьора и за направата на метална врата на асансьорното помещение ще се вземе от набраните до момента средства за ремонтни дейности.”

Общото събрание гласува решения № 6.1 и № 6.2 по т. IX от дневния ред, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решенията под № 6.1 и № 6.2 по т. IX от дневния ред бяха приети с 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По т. X от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците решава да даде под наем общо помещение към входа при наличието на наемател който да отговаря на законовите, моралните и добросъседските норми. Овластява Управителния съвет да избере наемател и овластява председателя на УС да сключи договор за наем с наемателя, отговарящ на горните изисквания, срещу пазарна наемна цена. Наемните вноски ще бъдат внасяни във фонд “Ремонт и обновяване”.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. X от дневния ред беше прието с 83.96 % идеални части от общите части на входа.

 

По т. XI от дневния ред:

След проведените разисквания, Председателят предложи да се гласува следното решение:

“Общото събрание на собствениците решава да възложи на Гергана Божилова да изработи и поддържа електронен форум на етажната собственост, за което на последната няма да се дължи възнаграждение.”

Общото събрание гласува, както следва:

ЗА: Всички присъстващи, представляващи 83.96 % идеални части от общите части на входа;

ПРОТИВ: Няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма.

В резултат от провелото се гласуване, решението по т. XI от дневния ред беше прието с 83.96 % идеални части от общите части на входа.

Председателят информира собствениците, че форумът е готов и се намира на електронен адрес: http://poligona5.blog.bg/.

 

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, Председателят закри събранието.

 

Следните приложения съставляват неразделна част от този протокол:

Приложение 1: Списък на присъстващите;

Приложение 2: Правилник за вътрешния ред.

 

Председател: …………………….

Розалия Борисова Пасева

 

Протоколчик: ……………………

Мария Вескова ЧолаковаТагове:   протокол,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: poligona5
Категория: Новини
Прочетен: 35630
Постинги: 3
Коментари: 1
Гласове: 1
Архив
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930